Quy trình QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

04/04/2014 | 07:00 AM

 | 

Bước

Trình tự, nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

 

Lập kế hoạch ngân sách hàng năm, gồm kế hoạch năm, dự toán chi tiết và điều chỉnh kế hoạch (nếu có phát sinh) gửi Vụ Kế hoạch – Tài chính trình Lãnh đạo Bộ.

Các đơn vị, Vụ KH – TC

Tháng 7 hàng năm

 

B2

Lập hồ sơ các hoạt động, yêu cầu tạm ứng, chuyển tiền gửi Phòng Tài chính – Kế toán kiểm tra và thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Văn phòng phê duyệt.

Yêu cầu về thủ tục: Thông báo kế hoạch ngân sách, Quyết định giao dự toán ngân sách, Dự toán chi tiết đơn vị lập, Dự toán chi tiết Vụ KHTC phê duyệt (nếu có), Các dự toán bổ sung, chỉnh sửa, giấy đề nghị tạm ứng và hồ sơ liên quan.

Các đơn vị,

VPB

(Phòng TC-KT)

3-5 ngày

BM.C32a-HD

B3

Thực hiện chi tiền mặt hoặc chuyển qua Kho bạc.Kiểm soát nghiệp vụ kinh tế phát sinh

VPB

(Phòng TC-KT)

3-7 ngày

BM.C32b-HD

B4

Tổng hợp và kiểm soát chứng từ thanh quyết toán (chứng từ, hóa đơn theo qui định)

Các đơn vị

VPB

(Phòng TC-KT)

5-7 ngày sau khi kết thúc hoạt động

BM.C33-BB

B5

Lập chứng từ ghi sổ, báo cáo tài chính và quản lý chứng từ

VPB

Cuối hàng tháng, hàng quý và hàng năm