Quy trình QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG, KHẮC PHỤC SỰ CỐ MẠNG LAN – SỬA CHỮA THIẾT BỊ CNTT

04/04/2014 | 06:00 AM

 | 

Bước

Trình tự, nội dung công việc

Trách ​nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

 

Đề xuất yêu cầu và gửi phiếu đề xuất đã được Lãnh đạo đơn vị phê duyệt.

Các đơn vị

Trong giờ hành chính

Phụ lục

BM.VP.05.01

B2

Tiếp nhận yêu cầu và đề xuất phương án giải quyết

+ Đối với hỏng hóc đơn giản, xử lý ngay.

+ Đối với hỏng hóc phức tạp, cần thay thế, đề xuất Lãnh đạo Phòng và Lãnh đạo Văn phòng Bộ giải quyết

Văn phòng Bộ

(Phòng CNTT)

Trong giờ hành chính hoặc từ 1 – 2 ngày

BM.VP.05.02

B3

Cán bộ kỹ thuật thực hiện triển khai đáp ứng yêu cầu của đơn vị, ghi rõ tình trạng sau sửa chữa vào biên bản.

VPB và đơn vị liên quan

Từ 1-5 ngày

BM.VP.05.01