Quy trình CÔNG BỐ CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ

04/04/2014 | 07:00 AM

 | 

Bước

Trình tự, nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

 

Thống kê thủ tục hành chính trong văn bản đã được ban hành và xây dựng dự thảo Quyết định công bố thủ tục hành chính gửi Văn phòng Bộ.

Các đơn vị

Trước 20 ngày

văn bản có hiệu lực

Phụ lục kèm theo

B2

Kiểm soát chất lượng dự thảo Quyết định công bố thủ tục hành chính và trình Lãnh đạo Bộ.

Văn phòng Bộ (Phòng KSTTHC)

Trước 10 ngày văn bản có hiệu lực

 

B3

Ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung.

Văn phòng Bộ

(Phòng KSTTHC)

Trước 10 ngày văn bản có hiệu lực

 

B4

Cập nhật TTHC mới ban hành, sủa đổi, bổ sung trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

Văn phòng Bộ (Phòng KSTTHC)

Trong 5 ngày sau  khi Quyết định công bố TTHC có hiệu lực