Quy trình ĐĂNG KÝ VÀ ĐIỀU ĐỘNG XE Ô TÔ

04/04/2014 | 07:00 AM

 | 

Bước

Trình tự, nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Đăng ký xin xe (Lãnh đạo duyệt)

Các đơn vị

(LĐ ký)

- Chuyến đi các tỉnh: gửi giấy xin xe trước 3 ngày.

- Chuyến đi nội thành: gửi giấy xin xe trước 1 ngày

BM.VP.09.01

B2

Tiếp nhận và đề xuất xe đi

(nếu không còn xe thông báo cho đơn vị)

Văn phòng Bộ

(Tổ xe-Phòng Quản Trị)

Trong ngày

BM.VP.09.01

B3

Duyệt

Văn phòng Bộ

(Lãnh đạo)

Trong ngày

 

B4

Phân công lái xe và thực hiện báo cáo kết quả chuyến công tác

Văn phòng Bộ (Tổ xe)

Các đơn vị (trưởng đoàn)

 

Trong ngày và ngay sau khi kết thúc chuyến công tác

BM.VP.09.02