Quy trình xây dựng báo cáo thường kỳ và đột xuất của cơ quan Bộ Y tế

04/04/2014 | 06:00 AM

 | 

Bước

Trình tự, nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

 

Yêu cầu chuẩn bị báo cáo (có thời hạn).

VPB (Phòng Tổng hợp)

Trong ngày

 

B2

Tiếp nhận và phân công cán bộ thực hiện báo cáo của đơn vị.

Các đơn vị

(văn thư theo dõi)

Từ 1-2 ngày

 

B3

Xử lý văn bản và trình Lãnh đạo đơn vị phê duyệt theo thời hạn quy định.

Các đơn vị

(chuyên viên được phân công)

Trước thời hạn quy định

 

B4

Gửi văn bản bằng cả bản cứng (theo đường công văn) và bản điện tử (theo thư điện tử).

Các đơn vị

(chuyên viên được phân công)

Trước thời hạn quy định

 

B5

Tổng hợp báo cáo trình Lãnh đạo Bộ và lập danh sách các đơn vị gửi báo cáo đúng thời hạn chuyển bộ phận theo dõi thi đua khen thưởng của cơ quan Bộ cuối năm.

VPB (Phòng Tổng hợp)

Từ 2 – 3 ngày