Tin tức tổng hợp

Quy trình xử lý Văn bản đến và đi

Thứ Sáu, ngày 03/04/2014 23:00

Quy trình xây dựng báo cáo thường kỳ và đột xuất của cơ quan Bộ Y tế

Thứ Sáu, ngày 03/04/2014 23:00

Tăng cường năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức phụ trách công tác cải cách hành chính của các đơn vị thuộc Bộ Y tế

Thứ Năm, ngày 26/10/2016 23:58

Kết quả hoạt động của Bộ Y tế và của thành viên Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ trong 9 tháng đầu năm 2016

Thứ Sáu, ngày 07/10/2016 00:46

Kết quả triển khai Nghị quyết 36a của Bộ Y tế trong Quý III năm 2016

Thứ Sáu, ngày 07/10/2016 00:46

Triển khai Đề án đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công

Thứ Sáu, ngày 07/10/2016 00:45

Kết quả thực hiện Kế hoạch áp dụng ISO 9001:2008 tại Cơ quan Bộ trong năm 2015

Thứ Sáu, ngày 07/10/2016 00:43

Tăng cường công tác tuyên truyền về cải cách hành chính của Bộ Y tế năm 2016

Thứ Ba, ngày 11/04/2016 21:18

Thiết lập các kênh thông thông tin tiếp nhận, xử lý các thông tin phản hồi của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về ngành Y tế

Thứ Ba, ngày 11/04/2016 21:17

Hiện đại hóa nền hành chính đã có bước tiến bộ vượt bậc tại Bộ Y tế

Thứ Ba, ngày 11/04/2016 21:17

Tích cực triển khai Kế hoạch triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của Cơ quan Bộ Y tế năm 2016

Thứ Ba, ngày 11/04/2016 21:17

Kiểm tra, giám sát hoạt động triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của các đơn vị thuộc Bộ Y tế

Thứ Ba, ngày 11/04/2016 21:16

Kết quả thực hiện Kế hoạch áp dụng ISO 9001:2008 tại Cơ quan Bộ trong năm 2015

Thứ Ba, ngày 11/04/2016 21:16

Bộ Y tế “đo” sự hài lòng của người dân với ngành Y tế qua phiếu đánh giá

Thứ Năm, ngày 22/04/2015 19:11

Tình hình áp dụng ISO trong hoạt động của Bộ Y tế và những kết quả khả quan

Thứ Sáu, ngày 26/09/2014 03:04

Nhiều khởi sắc trong công tác hiện đại hóa hành chính tại Bộ Y tế

Thứ Sáu, ngày 26/09/2014 03:03

Tình hình thực hiện cải cách tài chính công tại Bộ Y tế

Thứ Sáu, ngày 26/09/2014 03:01

Bộ Y tế: Chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Thứ Sáu, ngày 26/09/2014 03:00

Tăng cường kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Thứ Sáu, ngày 26/09/2014 03:00

Tình hình triển khai thực hiện công tác cải cách tổ chức bộ máy nhà nước của Bộ Y tế trong 6 tháng đầu năm 2014

Thứ Sáu, ngày 26/09/2014 03:00