Tin tức tổng hợp

Tin tức ngày 01/08 đến ngày 12/08

Thứ Tư, ngày 12/08/2020 08:17

Thông tin ngày 30/08/2020

Chủ Nhật, ngày 30/08/2020 08:15

Thông tin sưu tầm ngày 25/08/2020

Thứ Ba, ngày 25/08/2020 08:12

Thông tin ngày 01/08/2020

Thứ Bẩy, ngày 01/08/2020 08:08

Thông tin ngày 21/08/2020

Thứ Sáu, ngày 21/08/2020 08:04

Thông tin ngày 16/08/2020

Chủ Nhật, ngày 16/08/2020 08:02

Thông tin ngày 10/08/2020

Thứ Hai, ngày 10/08/2020 07:59

Thông tin ngày 06/08/2020

Thứ Năm, ngày 06/08/2020 07:55

Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai xây dựng và áp dụng ISO 9001:2015 tại Cơ quan Bộ Y tế

Thứ Hai, ngày 23/09/2019 08:26

Chỉ thị số 09 về nâng cao chất lượng giải quyết Thủ tục Hành chính tại Bộ Y tế

Thứ Hai, ngày 23/09/2019 08:21

Báo cáo 1375/BYT-VPB1 về kết quả thông tin, truyền thông cải cách hành chính của Bộ Y tế năm 2016

Thứ Ba, ngày 13/03/2017 19:20

Kế hoạch 994/KH-VPB1 về Cải cách hành chính của Văn phòng Bộ Y tế năm 2017

Thứ Ba, ngày 13/03/2017 19:19

kế hoạch 1219/KH-BYT, triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của Cơ quan Bộ Y tế năm 2017

Thứ Ba, ngày 13/03/2017 19:16

Kế hoạch 1217/KH-BYT về việc Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của Bộ Y tế giai đoan 2016 - 2020

Thứ Ba, ngày 13/03/2017 19:14

Kế hoạch 1218/KH-BYT về thông tin tuyên truyền cải cách hành chính của Bộ Y tế năm 2017

Thứ Ba, ngày 13/03/2017 19:10

Quyết định 7290/QĐ-BYT về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan Bộ Y tế năm 2016

Thứ Ba, ngày 13/03/2017 19:07

Quyết định 4988/QĐ-BYT, ngày 16/6/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành 04 quy trình thanh tra an toàn thực phẩm

Thứ Năm, ngày 28/09/2016 20:12

Công văn số 1275/BYT-TB-CT

Thứ Năm, ngày 11/05/2016 19:55

Công văn số 1528/BYT-TB-CT

Thứ Năm, ngày 11/05/2016 19:53

Quyết định 5319/QĐ-BYT về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan Bộ Y tế năm 2015

Thứ Ba, ngày 04/04/2016 18:36