Tin tức tổng hợp

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC, BỘ Y TẾ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG QUÝ 1/2022

Thứ Năm, ngày 14/04/2022 08:49

CÔNG TÁC THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG, THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ TRONG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Thứ Sáu, ngày 01/04/2022 09:06

MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ THỌ QUÝ I NĂM 2022

Thứ Sáu, ngày 18/03/2022 09:05

TỈNH QUẢNG NINH CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ VÀ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ

Thứ Sáu, ngày 18/03/2022 09:04

NGÀNH Y TẾ TỈNH LẠNG SƠN TĂNG CƯỜNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG NĂM 2022

Thứ Năm, ngày 21/04/2022 09:03

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/BÃI BỎ VỀ LĨNH VỰC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

Thứ Năm, ngày 24/02/2022 09:02

VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH, BỘ Y TẾ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thứ Ba, ngày 05/04/2022 09:01

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ II/2022 CỦA CỤC KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO

Thứ Tư, ngày 25/05/2022 09:01

VĂN PHÒNG BỘ Y TẾ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022

Thứ Sáu, ngày 08/04/2022 08:47

CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “HỆ THỐNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÁNH GIÁ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ ĐO LƯỜNG SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI SỰ PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2022 - 2030”

Thứ Năm, ngày 24/03/2022 08:46

BỘ Y TẾ TỔ CHỨC HỘI THẢO VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐĂNG KÝ THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC

Thứ Tư, ngày 20/04/2022 08:45

NỘI DUNG MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TỔ THƯỜNG TRỰC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH BỘ Y TẾ NĂM 2022

Thứ Tư, ngày 20/04/2022 08:44

MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ

Thứ Tư, ngày 27/04/2022 08:43

MỘT SỐ YÊU CẦU CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022

Thứ Tư, ngày 23/03/2022 08:41

Bộ Y tế tham quan học tập mô hình Bộ phận Một cửa tại Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thứ Hai, ngày 20/09/2021 03:04

Yêu cầu về tuân thủ quy định, hướng dẫn kỹ thuật về kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

Thứ Sáu, ngày 17/12/2021 03:08

Vai trò của Văn phòng Chính phủ trong việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại 19 Nghị quyết chuyên đề và Thủ tướng Chính phủ tại Đề án 896

Thứ Năm, ngày 16/12/2021 03:07

Công tác đấu thầu, đẩy mạnh đấu thầu tập trung, đấu thầu qua mạng được triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định

Thứ Tư, ngày 15/12/2021 03:06

Hoàn thiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức

Thứ Ba, ngày 14/12/2021 03:06