Về áp dụng, triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 trong hoạt động của cơ quan Sở Y tế Phú Thọ

06/12/2021 | 09:58 AM

 | 

 

Hệ thống quản lý chất lượng của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩnTCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước kèm theo Quyết định số 381/QĐ-TĐC ngày 22/03/2010 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (Giấy chứng nhận lần 1); Quyết định số 500/QĐ-TĐC ngày 28/03/2014 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Giấy chứng nhận lần 2). Từ đó đến nay Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã thường xuyên việc hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) đối với việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính về lĩnh vực Y tế trên địa bàn tỉnh Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở Y tế đã ban hành Quyết định số 529/QĐ-SYT ngày 10 tháng 6 năm 2021 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng của Sở Y tế phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 áp

Phòng KSTTHC, Văn phòng Bộ Y tế.