VĂN PHÒNG BỘ Y TẾ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022

08/04/2022 | 15:47 PM

 | 

 

 

Xác định cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần giải phóng nguồn lực xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và củng cố niềm tin của nhân dân vào bộ máy chính quyền. Trong thời gian qua, trên cơ sở các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; của Bộ trưởng, Văn phòng Bộ Y tế đã nỗ lực trong công tác cải cách thủ tục hành chính và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Văn phòng Bộ Y tế chủ động triển khai các nội dung về cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trong năm 2022 là:

Triển khai hoạt động Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ y tế.

Xây dựng kế hoạch triển khai Quyết định số 251/QĐ-BNV về kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 của Bộ Y tế.

Tổ chức kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn việc thực hiện các nội dung cải cách thủ tục hành chính, trong đó chú trọng tổ chức rà soát, tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực và thẩm quyền của Bộ Y tế theo Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Tập huấn công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

Rà soát và hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản điện tử của Bộ Y tế để khắc phục quy trình xử lý văn bản điện tử, bảo đảm đúng đối tượng xử lý, tránh chậm trễ, các văn bản được xử lý kịp thời, hiệu quả cao.

Rà soát, thống kê, phân công cụ thể và kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Y tế trong việc thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, đảm bảo 100% các nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn.