Vai trò của Văn phòng Chính phủ trong việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại 19 Nghị quyết chuyên đề và Thủ tướng Chính phủ tại Đề án 896

16/12/2021 | 10:07 AM

 | 

Vai trò của Văn phòng Chính phủ trong việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại 19 Nghị quyết chuyên đề và Thủ tướng Chính phủ tại Đề án 896

Để kịp thời triển khai các nhiệm vụ cụ thể của Đề án sau khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đi vào vận hành, nhất là tổ chức triển khai thực thi các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và phục vụ giải quyết thủ tục hành chính của người dân theo chỉ đạo của Chính phủ tại 19 Nghị quyết chuyên đề và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Đề án 896; trên cơ sở đánh giá lợi ích và thực tế triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia với việc đã kết nối, tích hợp với 100% các bộ, ngành, địa phương phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính điện tử, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với Bộ Công an kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xác thực, định danh và tích hợp, cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến như: Đăng ký thường trú; Đăng ký tạm trú; Khai báo tạm vắng; Thông báo lưu trú; nộp phạt xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ... trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Bên cạnh đó, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công an thí điểm thực thi phương án đơn giản hóa một số thủ tục hành chính tại Nghị quyết số 104/NQ-CP ngày 09/10/2017 thông qua tái cấu trúc quy trình, hoàn thiện hệ thống, tích hợp, cung cấp dịch vụ đăng ký lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên cơ sở kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua Trục liên thông văn bản quốc gia.

Các nội dung triển khai này đã hoàn thành và được công bố tại Lễ công bố Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân vào ngày 25/02/2021 (402 . 1).

Phòng KSTTHC, Văn phòng Bộ Y tế.