Triển khai Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025

28/11/2021 | 09:51 AM

 | 

 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020, ngày 23/6/2020 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch số 954/KH-BYT về cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực y tế năm 2020; ngày 29/7/2020, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3348/QĐ-BYT về việc thành lập Tổ công tác và Nhóm giúp việc Tổ công tác của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025.

Theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế đã thực hiện thống kê 100% các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực y tế  và tính chi phí tuân thủ. Số liệu thống kê báo cáo đến ngày 15/12/2020, tổng chi phí tuân thủ các điều kiện kinh doanh và 118 TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế334.994.800.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi bốn tỷ chín trăm chín mươi tư triệu tám trăm nghìn đồng). Hiện tại còn 02 đơn vị là Cục Quản lý Khám chữa bệnh và Cục Y tế dự phòng chưa nhập xong dữ liệu của phần tính chi phí tuân thủ. Bộ Y tế sẽ tổng hợp, báo cáo bổ sung 02 lĩnh vực này sau khi hoàn thành. (252. 0.5).

Phòng KSTTHC, Văn phòng Bộ Y tế.