Tình hình triển khai quản lý văn bản điện tử của Bộ Y tế

18/09/2021 | 10:03 AM

 | 

Trong 9 tháng đầu năm 2021, Bộ Y tế tiếp tục duy trì hoạt động ổn định của Hệ thống quản lý văn bản điện tử (Voffice) Bộ Y tế và hỗ trợ người dùng tại cơ quan Bộ Y tế, các đơn vị trực thuộc, 63 Sở Y tế và các đơn vị khác; duy trì kết nối Hệ thống với Trục liên thông văn bản Quốc gia, đảm bảo thông suốt gửi/nhận văn bản điện tử với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan hành chính trên cả nước.

 

Đồng thời, tổ chức nâng cấp và hiệu chỉnh Hệ thống quản lý văn bản điện tử Bộ Y tế 04 tính năng sau: 1) Bổ sung vai trò thư ký Lãnh đạo Bộ ở phần phiếu trình: theo đó Thư ký Lãnh đạo Bộ có thể tiếp nhận, cho ý kiến hoặc trả lại phiếu trình của Lãnh đạo Bộ tương ứng; 2) Bút phê IPAD: Lãnh đạo sử dụng IPAD thực hiện đánh dấu, viết ghi chú trực tiếp lên phiếu trình, dự thảo, các tài liệu kèm theo trong hồ sơ trình ký (chỉ thực hiện trên các file PDF) của chuyên viên; 3) Hiệu chỉnh phần phiếu trình bị trả lại: giữ nguyên nội dung phiếu trình bị trả lại khi chuyên viên thực hiện nhấn hiệu chỉnh; 4) Sắp xếp lại các đơn vị nhận văn bản trên Trục liên thông: Các nhóm đơn vị hay gửi văn bản đưa lên trên cùng danh sách, bao gồm: Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Sở Y tế các tỉnh, thành phố (45 tỉnh), Uỷ ban nhân dân 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các đơn vị còn lại sắp xếp theo ABC.

Tổ chức nâng cấp và triển khai một số nội dung mới trên Hệ thống quản lý và điều hành văn bản điện tử: 1) Phân hệ Quản lý nhiệm vụ Chính phủ, TTCP và Lãnh đạo Bộ Y tế giao: theo đó, nhiệm vụ được giao về đơn vị, Lãnh đạo cấp trưởng là người tiếp nhận và thực hiện giao nhiệm vụ đến Lãnh đạo phòng/Chuyên viên trong đơn vị thực hiện. Cán bộ thực hiện nhiệm vụ lập kế hoạch và cập nhật kết quả theo quy chế được ban hành tại Quyết định số 2152/QĐ-BYT, ngày 04/05/2021. 2) Tích hợp hiển thị thông tin người sử dụng trên văn bản điện tử khi xem/tải văn bản điện tử từ Hệ thống Voffice: khi người dùng VOffice xem/tải văn bản điện tử, trên văn bản điện tử hiển thị thông tin tài khoản, họ tên người dùng và thời gian. 3) Bổ sung tính năng cho phép văn thư đơn vị tải văn bản điện tử đảm bảo tính xác thực theo quy định: theo đó, khi đơn vị cần sử dụng văn bản điện tử đảm bảo tính xác thực, văn thư đơn vị là cán bộ duy nhất có thể thực hiện tải file sau khi đã ký số đơn vị lên góc dưới bên trái của văn bản điện tử. 4) Nâng cấp triển khai ứng dụng trên thiết bị di động (IOS và Adroid) tương đồng với phiên bản trên IPAD: Theo đó, người dùng có thể sử dụng ứng dụng trên điện thoại để xử lý văn bản đến, ký duyệt phiếu trình và văn bản đi. Đồng thời tra cứu, tìm kiếm văn bản đến/đi trên Hệ thống. (596 . 1)

Phòng Kiểm soát TTHC