Tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thong trong giải quyết TTHC và đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Y tế

03/10/2021 | 10:11 AM

 | 

Thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, ngày 21/11/2019 Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Quyết định số 5476/QĐ-BYT về triển khai thực hiện Đề án triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ TTHC tại Bộ Y tế (thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ); trình Lãnh đạo phê duyệt Quyết định thành lập Bộ phận Một cửa Bộ Y tế và Quyết định phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa Bộ Y tế (Quyết định số 2348/QĐ-BYT ngày 05/6/2020; Quyết định số 3148/QĐ-BYT ngày 20/7/2020).

 

         Thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg phê duyệt đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, ngày 26/05/2021Văn phòng Bộ đã trình Bộ trưởng ký phê duyệt Quyết định số 2594/QĐ-BYT về Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Y tế.

Hiện nay Văn phòng Bộ đang phối hợp với các đơn vị triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch nêu trên như: đã trình Bộ trưởng phê duyệt Kế hoạch số hoá hồ sơ, giấy tờ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Y tế (Quyết định số 3902/QĐ-BYT ngày 16/8/2021); hoàn thiện Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ Y tế trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử của Bộ Y tế. Dự kiến hoàn thành hợp nhất 02 hệ thống trong Quý IV/2021. (379 . 1)

Phòng Kiểm soát TTHC