Tình hình thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các đơn vị thuộc ngành Y tế Phú Thọ

04/12/2021 | 09:56 AM

 | 

 

Các cơ quan hành chính thuộc ngành Y tế Phú Thọ gồm Sở Y tế, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (đã được UBND tỉnh giao tự chủ về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính từ khi Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ có hiệu lực thực hiện), giai đoạn từ năm 2016 được UBND tỉnh giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính và biên chế tại Quyết định số 3474/QĐ-UBND ngày 31/12/2015. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, đặc biệt là thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính nhằm đơn giản hoá các thủ tục hành chính, loại bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, công dân có nhu cầu giải quyết công việc, ngăn ngừa hiện tượng tiêu cực, gây khó khăn của cán bộ, công chức khi thi hành công vụ. Trong hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch hàng năm, Sở Y tế Phú Thọ đã lồng ghép quán triệt h­­ướng dẫn cho các đơn vị rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị cho phù hợp với chế độ hiện hành của Nhà nước và yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Số cơ quan, đơn vị ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công: 03/03 đơn vị; Số cơ quan, đơn vị có mức thu nhập cho cán bộ, công chức từ 0,3 lần mức tiền lương theo cấp bậc, chức vụ trở lên: Không. (338. 1)

Phòng KSTTHC, Văn phòng Bộ Y tế.

  1. Tình hình thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập ngành Y tế tỉnh Phú Thọ

Các đơn vị sự nghiệp thuộc, trực thuộc ngành Y tế tỉnh Phú Thọ đã thực hiện cơ chế tự chủ theo đúng quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 (trước đây là Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ) quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, theo đó các đơn vị được tự chủ trong xây dựng kế hoạch; tự chủ về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyết định các biện pháp thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của đơn vị, kế hoạch của cơ quan quản lý cấp trên giao, đảm bảo chất lượng, tiến độ, cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của đơn vị được cấp có thẩm quyền giao; liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân để hoạt động dịch vụ đáp ứng nhu cầu của xã hội theo quy định của pháp luật. Các đơn vị được giao quyền tự chủ đã chủ động trọng việc thực hiện dịch vụ, huy động vốn để đầu tư trang thiết bị kỹ thuật mới, mở rộng các loại hình dịch vụ, tăng cường triển khai các dịch vụ kỹ thuật tiên tiến vào hoạt động khám chữa bệnh, chủ động sử dụng nguồn thu, chủ động quyết định mức chi trên cơ sở định mức đã được cơ quan có thẩm quyền quy định. Số đơn vị sự nghiệp công lập ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao làm căn cứ chi trả thu nhập tăng thêm: 25/25 đơn vị (348. 1).

Phòng KSTTHC, Văn phòng Bộ Y tế.