Tính cấp thiết của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế giai đoạn 2021-2026

08/12/2021 | 10:02 AM

 | 

 

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong ngành Y tế.

          Đội ngũ công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế những năm qua thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về lý luận chính trị, quan điểm đường lối, chính sách, luật pháp của Đảng và Nhà nước. Nhờ vậy đã luôn nhận thức đúng đắn những vấn đề về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về tình hình và nhiệm vụ mới của đất nước và ngành Y tế. Đa số công chức, viên chức ngành Y tế kiên định mục tiêu, lý tưởng, yêu ngành, yêu nghề, có ý thức phấn đấu xây dựng ngành Y tế ngày càng phát triển, không ngại khó khăn, vất vả, sẵn sàng hy sinh vì nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Nhiều cán bộ y tế được trưởng thành, vận dụng kiến thức đã được đào tạo, bồi dưỡng vào thực tiễn công tác, thực hiện tốt đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của ngành Y tế.

Tuy vậy, trên thực tế vẫn còn có những công chức, viên chức ngành Y tế sa sút phẩm chất đạo đức, suy giảm về nhận thức chính trị, hoài nghi về con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội của đất nước; vi phạm luật pháp, biểu hiện ở tình trạng một số đơn vị mất dân chủ, quan liêu tham nhũng, lãng phí, bè phái, thực dụng, có thái độ, hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người bệnh, người dân... đã làm ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân đối với ngành Y tế.

Thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Hướng dẫn số 152-HD/BTGTW ngày 16/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Y tế xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho công chức, viên chức ngành Y tế giai đoạn 2021 - 2026. (492. 1)

Phòng KSTTHC, Văn phòng Bộ Y tế.