Tiến hành rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế ban hành liên quan đến chức năng quản lý của Bộ Y tế và giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra trong lĩnh vực y tế

02/11/2021 | 09:40 AM

 | 

 

Ngày 31/12/2020, Bộ trưởng Bộ Y tế ký Quyết định số 5591/QĐ-BYT ban hành Kế hoạch công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021. Hiện tại Bộ Y tế đang tổng hợp các văn bản để rà soát theo kế hoạch. Ngày 29/12/2020,  Bộ trưởng Bộ Y tế Ban hành Quyết định số 5467/QĐ-BYT về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật về y tế năm 2021.Tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế ban hành từ 01/10/2020 đến nay để tiến hành kiểm tra theo quy định.

Bộ Y tế đã ban hành Lịch tiếp công dân năm 2021 của Lãnh đạo Bộ Y tế. Theo đó, Lãnh đạo Bộ tiếp công dân vào ngày 15 hàng tháng. Tổng số lượt tiếp công dân: 63 lượt với 45 vụ việc.

Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo: Tiếp nhận tổng số 186 đơn thư, gồm 22 đơn khiếu nại, 64 đơn tố cáo, 100 đơn kiến nghị, phản ánh (trong đó, không có đơn thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế; 186 đơn không thuộc thẩm quyền). Bộ Y tế đã chuyển 96 đơn; hướng dẫn 30 đơn không thuộc thẩm quyền; xử lý 60 đơn không đủ điều kiện giải quyết theo quy định của pháp luật. Đảm bảo xử lý/hướng dẫn đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng thẩm quyền, đúng thời gian quy định. Củng cố, ứng dụng công nghệ tin học vào công tác lưu trữ trong giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đảm bảo hiệu quả, hiệu lực trong thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo,...

Triển khai 4 đoàn xác minh đơn thư, khiếu nại tố cáo. Đã giải quyết xong 3 đơn, còn 1 đơn hiện đang tiếp tục giải quyết. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ công tác tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn thư của Bộ Y tế theo quy định; Hướng dẫn, tập huấn sở Y tế các địa phương làm tốt công tác tiếp công dân theo quy định. Hạn chế tối đa các vụ việc công dân đến khiếu nại, tố cáo đông người tại Bộ Y tế.

Hoạt động thanh tra: Bộ Y tế đã triển khai 07 đoàn thanh tra (5 đoàn thanh tra chuyên ngành, 2 đoàn thanh tra hành chính), 02 đoàn kiểm tra; ban hành 05 kết luận thanh tra. Công tác giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra: Giám sát tiến độ hoạt động của các đoàn thanh tra, kiểm tra và xác min; tiếp tục đôn đốc việc thực hiện các Kết luận thanh tra số 196/KL-TTrB và số 197/KL-TTrB ngày 31/10/2019 của Thanh tra Bộ thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Nông nghiệp và Bệnh viện Bưu điện (545. 1).

Phòng KSTTHC, Văn phòng Bộ Y tế.