Thứ trưởng Trần Văn Thuấn chỉ đạo rốt ráo việc triển khai công tác cải cách hành chính của Bộ Y tế

22/09/2021 | 10:04 AM

 | 

 

Ngay sau Hội nghị công bố kết quả Xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ Y tế đã xây dựng Báo cáo phân tích kết quả Xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Y tế (Công văn số 958/BC-BYT ngày 30/6/2021) theo đúng tinh thần đôn đốc của Bộ Nội vụ tại Công văn số 3787/BNV-CCHC ngày 04/8/2021về việc triển khai các nội dung sau Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Báo cáo phân tích kết quả đã cho thấy những mặt tích cực đã đạt được của Bộ Y tế trong công tác cải cách hành chính đồng thời, nêu ra được những mặt còn hạn chế để xây dựng kế hoạch trong giai đoạn tới sẽ khắc phục nâng cao chất lượng hoạt động, điểm số đối với các lĩnh vực CCHC chưa đạt yêu cầu đã đề ra.

Ngày 30/6/2021, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp về công tác cải cách hành chính. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Lãnh đạo các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ và Tổ Thường trực công tác cải cách hành chính của Bộ Y tế. Nội dung cuộc họp bao gồm việc rà soát kế hoạch cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2021; thông qua Báo cáo phân tích Xác định chỉ số cải cách hành chính cấp Bộ năm 2020 của Bộ Y tế về kết quả đã đạt được, phân tích những tồn tại, hạn chế và xây dựng phương án cải thiện chỉ số cải cách hành chính của Bộ trong năm 2021.

Sau khi nghe các Báo cáo tóm tắt công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm của các đơn vị đầu mối về cải cách hành chính của Bộ: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tài chính công, cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, hiện đại hóa hành chính và các ý kiến thảo luận, góp ý phân tích làm rõ những hạn chế, khó khăn và những tồn tại trong triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 của Bộ Y tế, những nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính trong 6 tháng cuối năm 2021 và giải pháp, kế hoạch nhằm cải thiện chỉ số cải cách hành chính cấp Bộ năm 2021 của Bộ Y tế, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ trong việc triển khai công tác cải cách hành chính trong thời gian qua. Tuy nhiên, qua phân tích vẫn còn nhiều điểm tồn tại, hạn chế cần xác định đúng nguyên nhân để tiếp tục phấn đấu, khắc phục trong thời gian tới. Công tác cải cách hành chính là công việc chung của tất cả các Đơn vị và của mỗi công chức trong toàn Cơ quan Bộ, điều này cần được nhận thức đúng để nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong giai đoạn tới. (616. 1.5)

Phòng Kiểm soát TTHC