Tham mưu, đề xuất sắp xếp, hoàn thiện cơ cấu tổ chức hệ thống y tế tại các địa phương

04/11/2021 | 09:42 AM

 | 

 

Bộ Y tế đề xuất với Chính phủ hoàn thiện hệ thống cơ cấu tổ chức của Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế cấp huyện trong dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện. Đối với tuyến tỉnh, tiếp tục chỉ đạo việc sáp nhập các đơn vị làm nhiệm vụ y tế dự phòng tuyến tỉnh thành Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, đến nay đã có 62/63 tỉnh, thành phố thực hiện, chỉ còn TP. Hải Phòng đang xây dựng đề án trình phê duyệt. Về cơ chế quản lý, có 61/63 tỉnh, thành phố quy định Trung tâm y tế là đơn vị sự nghiệp y tế thuộc Sở Y tế; 01 tỉnh (Bình Phước) phân cấp về Ủy ban nhân dân cấp 14 huyện quản lý từ năm 2018; 01 tỉnh (Hà Tĩnh) đang thực hiện thí điểm giao 50% số huyện có TTYT huyện thuộc UBND quản lý, 50% thuộc Sở Y tế quản lý.

Đối với tuyến huyện, thống nhất mô hình Trung tâm Y tế huyện đa chức

năng, thực hiện chức năng về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, dân số và các dịch vụ y tế khác, trực tiếp quản lý các trạm y tế xã, phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh (nếu có). Hiện đã có 56/63 tỉnh, thành phố thực hiện Trung tâm Y tế đa chức năng, trong số đó vẫn có tỉnh giữ bệnh viện hạng II và bệnh viện hạng III (có 19 tỉnh còn giữ bệnh viện riêng ở tuyến huyện; trong đó 08 tỉnh giữ nguyên các bệnh viện huyện hiện có và 11 tỉnh đang giữ lại một số bệnh viện huyện đạt tiêu chuẩn hạng II trở lên trong số các bệnh viện huyện hiện có trên địa bàn tỉnh). Có 46/63 tỉnh sáp nhập Trung tâm Dân số - KHHGĐ vào Trung tâm Y tế huyện, 17 tỉnh vẫn giữ nguyên mô hình Trung tâm Dân số - KHHGĐ cấp huyện, trong đó có 14 tỉnh quy định Trung tâm Dân số - KHHGĐ là đơn vị thuộc Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh và 3 tỉnh là (Phú Thọ, Hải Phòng, Hà Tĩnh) đang quy định Trung tâm Dân số - KHHGĐ là đơn vị trực thuộc UBND cấp huyện.

Đối với tuyến xã, có 62/63 tỉnh, thành phố quy định Trạm Y tế xã, phường, thị trấn là đơn vị thuộc Trung tâm y tế huyện (̣̣tỉnh Quảng Ninh đang quy định thuộc Phòng Y tế).

Tổ chức đánh giá Nghị định số 117/2014/NĐ-CP ngày 18/12/2014 quy định về y tế xã, phường, thị trấn; Thông tư số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và phòng y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Thông tư 26/2017/TT-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; Thông tư số 37/2016/NĐ-CP ngày 25/10/2016 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (588. 1).

Phòng KSTTHC, Văn phòng Bộ Y tế