Tăng cường công tác chỉ đạo về cải cách công vụ

06/11/2021 | 09:43 AM

 | 

 

Hoàn thiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức: Quý I năm 2021, Bộ Y tế tập trung triển khai xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập, bộ máy hành chính địa phương, cơ chế quản lý viên chức trong ngành y tế ban hành theo thẩm quyền, cụ thể như sau: Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi và tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế; Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của các Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế; Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp khúc xạ nhãn khoa; Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật thiết bị y tế. Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập. Thông tư quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần.

          Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Bộ Y tế năm 2021 và cử cán bộ thuộc đối tượng 2 đi học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 2; Cử công chức đi học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp theo quy định.

Cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công: Bộ Y tế tiếp tục tổ chức thực hiện, hướng dẫn đơn vị thực hiện quy định về tiền lương, bảo hiểm xã hội,... với các đối tượng theo phân cấp thẩm quyền.

          Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Y tế: Thực hiện Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Nghị định số138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, Bộ Y tế đã hoàn thiện dự thảo quyết định sửa đổi bổ sung Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế thay thế Quyết định số 4286/QĐ-BYT, Quyết định số 4288/QĐ-BYT ngày 04/7/2018.

Xây dựng dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn công tác

quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế thay thế Quyết định số 1730/QĐ-BYT và Quyết định số 4213/QĐ-BYT.

Căn cứ số lượng biên chế hành chính được giao, Bộ Y tế đang thực hiện giao biên chế công chức hành chính năm 2021 đối với các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ. Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ, Bộ Y tế thực hiện giao số lượng người làm việc và lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên năm 2021.

Quý I/2021, Bộ Y tế đã có 37 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ được giao quyền tự chủ chi thường xuyên, 04 đơn vị thí điểm tự chủ cả chi thường xuyên và chi đầu tư. Đối với đơn vị được giao tự chủ, Bộ Y tế đã phân cấp xây dựng và tự phê duyệt Đề án vị trí việc làm và tuyển dụng viên chức, Bộ Y tế tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo vị trí việc làm theo đúng quy định của pháp luật 

Phòng KSTTHC, Văn phòng Bộ Y tế