Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, đảm bảo hiệu quả thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất và nhóm chẩn đoán liên quan (DRG)

11/11/2021 | 09:44 AM

 | 

Bộ Y tế đã ban hành các Quyết định số 5666/QĐ-BYT ngày 31/12/2020 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho các đơn vị trực thuộc; Quyết định số 1208/QĐ-BYT ngày 09/02/2021 của Bộ Y tế ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021. Báo cáo kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Chuẩn bị và đảm bảo công tác hậu cần phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19: mua sắm vật tư, trang thiết bị, xây dựng chế độ cho viên chức, người lao động tham gia phòng chống dịch, đối tượng cách ly, điều trị Covid-19. Năm 2021, triển khai phương thức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất trên phạm vi toàn quốc: Dự thảo Thông tư hiện đang xin ý kiến Lãnh đạo Bộ để trình ký ban hành. Dự kiến 01/5/2021 Thông tư có hiệu lực nhưng thời điểm thực hiện hồi tố từ 01/01/2021. Tiếp tục thực hiện thí điểm phương thức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo DRG (235. 0.5).

Phòng KSTTHC, Văn phòng Bộ Y tế