Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ khám, chữa bệnh đến năm 2025 được phê duyệt

12/10/2021 | 10:15 AM

 | 

 

Ngày 04/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1661/QĐ-TTg phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng của Bộ Y tế. Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, đến nay đã có 3 Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phương án cắt giảm, đơn giản hóa, tuy nhiên, Bộ Y tế là đơn vị duy nhất đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa.

Trong phương án được phê duyệt tại Quyết định trên, hoạt động kinh doanh dịch vụ khám, chữa bệnh có 81 thủ tục và 6 yêu cầu, điều kiện được phệt cắt giảm, đơn giản hóa như: cấp giấy phép hoạt động đối với Trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ; cấp giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo đối với bệnh viện thuộc Bộ Y tế, bệnh viện tư nhân hoặc thuốc các Bộ khác (trừ các bệnh viện thuộc Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập…Để cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục và yêu cầu, điều kiện này thì 01 Luật, 13 Nghị định và 08 Thông tư, Thông tư liên tịch được đề nghị xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung như: Sửa đổi Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác; Xây dựng Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế… Hầu hết lộ trình thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến lĩnh vực này thực hiện trong năm 2021-2022; chỉ có 21 thủ tục và yêu cầu điều kiện thực hiện giai đoạn từ 2022-2023 và 06 thủ tục và yêu cầu, điều kiện thực hiện trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025. (357. 1)

Phòng Kiểm soát TTHC