Phát động phong trào thi đua người tốt, việc tốt trong công tác chính trị, tư tưởng của công chức, viên chức tại Quyết định số 2948/QĐ-BYT ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế

12/12/2021 | 10:05 AM

 | 

 

Thường xuyên phát động phong trào thi đua, học tập gương người tốt, việc tốt, học tập tấm gương Anh hùng, các cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong lao động, sản xuất, các bậc lão thành Cách mạng. Đổi mới và tăng cường tuyên truyền về những điển hình tiên tiến, mô hình hay, kinh nghiệm tốt, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cơ quan báo chí, website các đơn vị đẩy mạnh các chuyên trang, chuyên mục, tăng dung lượng, thời lượng đưa tin về gương người tốt, việc tốt, mô hình triển khai hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII cũng như các nội dung về công tác chính trị, tư tưởng.

Tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Lãnh đạo đơn vị phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các tổ chức chính trị, xã hội tại các đơn vị trong ngành Y tế phát động phong trào sáng tác các tác phẩm thơ, ca, hò, vè, kịch, tiểu phẩm… với các nội dung về tấm gương điển hình, tiên tiến, ca ngợi phẩm chất đạo đức người làm y tế (282 . 0.5).

Phòng KSTTHC, Văn phòng Bộ Y tế.