Nội dung tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai kịp thời các văn kiện Đại hội đại Đảng các cấp theo tinh thần của Quyết định số 2948/QĐ-BYT ngày 15 tháng 6 năm 2021

09/12/2021 | 10:02 AM

 | 

 

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai kịp thời các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, văn kiện đại hội đảng bộ các cấp ở địa phương, đơn vị; thông tin lý luận và thực tiễn mới: từng đơn vị báo cáo cấp ủy, phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức quán triệt, nghiên cứu, học tập và triển khai, tuyên truyền kịp thời, sâu rộng các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII trong năm 2021, văn kiện đại hội đảng bộ các cấp ở địa phương, đơn vị; tập trung quán triệt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trở thành nước phát triển, thu nhập cao” và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2030: “Việt Nam phấn đấu đến năm 2030, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 7.500 USD. Trong 5 năm tới (2021 - 2025), Việt Nam xác định tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân đạt khoảng 6,5-7%/năm. Đến năm 2025, GDP bình quân đầu người khoảng 4.700 - 5.000 USD”.

Tổ chức thông tin thường xuyên những vấn đề lý luận mới và thực tiễn đang đặt ra hiện nay với nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị. Chú trọng thông tin những thành tựu trong công tác lý luận qua 35 năm đổi mới; đánh giá 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với đơn vị, với ngành Y tế (432. 1).

Phòng KSTTHC, Văn phòng Bộ Y tế.