Những ưu điểm trong thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm tại Sở Y tế tỉnh Phú Thọ

07/12/2021 | 10:00 AM

 | 

 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã có nhiều nỗ lực trong triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính và đạt được kết quả tích cực về các nội dung của Cải cách hành chính:

Về cải cách thủ tục hành chính Sở Y tế đã chuyển 168/171 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế sang tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ theo hình thức Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (chỉ có 03 thủ tục hành chính đặc thù là được thực hiện theo cơ chế một cửa tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế), nhằm tạo điều kiện hết mức cho các tổ chức, cá nhân có giao dịch hành chính với Sở Y tế;

Về cải cách bộ máy hành chính đã tiến hành sắp xếp, bổ sung, kiện toàn lại tổ chức bộ máy cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Cơ quan Sở và các đơn vị thuộc sở đã xây dựng quy chế về tổ chức hoạt động, quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm do vậy hạn chế được việc chồng chéo nhiệm vụ, nâng cao được hiệu quả công tác;

Vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức của Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc đã thực hiện tốt chính sách tinh giản biên chế theo Đề án số 364/ĐA-SYT ngày 11/3/2016 của Sở Y tế về Đề án tinh giản biên chế; đã quan tâm trú trọng các nội dung, hình thức đào tạo phù hợp góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tận tụy phục vụ nhân dân, góp phần nâng cao năng lực thi hành công vụ của cán bộ, công chức.

Việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp đã tạo ra sự thông thoáng, chủ động của đơn vị trong việc quản lý, sử dụng ngân sách, thực hành tiết kiệm, tăng thu nhập và nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức.

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành của Sở Y và nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở Y tế trên địa bàn tỉnh, từng bước đáp ứng được yêu cầu của công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân trong giai đoạn hiện nay (466. 1).

Phòng KSTTHC, Văn phòng Bộ Y tế.