NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ II/2022 CỦA CỤC KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO

25/05/2022 | 16:01 PM

 | 

 

          Thực hiện nhiệm vụ được giao trong công tác cải cách hành chính, Cục Khoa học-Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế đề ra một số nội dung trọng tâm và các giải pháp thực hiện trong Quý 2/2022 với các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể:

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) về khoa học công nghệ và đào tạo nhân lực y tế, trong đó tập trung chủ yếu vào việc nghiên cứu, sản xuất và phát triển vắc xin phòng Covid-19 và Nghị định quy định về đào tạo chuyên khoa đặc thù trong lĩnh vực y tế.

Tiếp tục triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm, phân cấp các TTHC; công bố, công khai và cập nhật TTHC đúng hạn theo quy định (nếu có); phấn đấu giải quyết đúng hạn 100% hồ sơ TTHC đã được các doanh nghiệp, đơn vị và người dân; nâng cao tỷ lệ hồ sơ TTHC phát sinh được xử lý trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; Tổ chức tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, đặc biệt là dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết TTHC theo quy định; đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính trong nội bộ cơ quan Cục.

Bố trí, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, xây dựng chức năng, nhiệm vụ của Cục đảm bảo tinh gọn, giảm đầu mối, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với quy định về tinh giản biên chế và Nghị định của Chính phủ thay thế Nghị định số 75/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

Xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và có chất lượng; Thực hiện việc quy hoạch, tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng và đánh giá có hiệu quả đội ngũ công chức, viên chức theo quy định, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh và khung năng lực vị trí việc làm.

Tiếp tục thực hiện việc đổi mới cách thức quản lý tài chính công.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số; xử lý văn bản, quản lý hồ sơ công việc trên hệ thống văn bản điện tử theo quy định;

Tiếp tục rà soát và tổ chức thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động của Cục.

Về các nhiệm vụ, giải pháp, Cục tiếp tục: tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác pháp chế năm 2022 theo quy định; xây dựng và từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về khoa học công nghệ và đào tạo; tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành về khoa học công nghệ và đào tạo nhân lực y tế; các văn bản xây dựng mới và sửa đổi/bổ sung/thay thế phải thực hiện theo hướng phân cấp, đơn giản hóa các thủ tục hành chính (nếu có), tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khoa học công nghệ và đào tạo nhân lực y tế; tăng cường công tác rà soát, tập hợp, hệ thống hóa các văn bản QPPL, công tác pháp điển, hợp nhất các văn bản quy phạm pháp luật về khoa học công nghệ và đào tạo nhân lực y tế; tham gia xây dựng, góp ý các dự thảo văn bản QPPL có liên quan; tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác pháp chế do Bộ Y tế và các cơ quan có thẩm quyền tổ chức.

Trong cải cách thủ tục hành chính, Cục tiến hành cải cách thủ tục hành chính theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa, phân cấp, loại bỏ những TTHC rườm rà, chồng chéo; thực hiện các hoạt động về rà soát, kiểm soát và cập nhật, công bố, công khai các thủ tục hành chính được ban hành trong các văn bản QPPL về khoa học công nghệ và đào tạo do Cục chủ trì soạn thảo trình Bộ trưởng Bộ Y tế ký, ban hành (nếu có); đảm bảo các TTHC mới ban hành đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện; tăng cường triển khai các hoạt động giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, phấn đấu đạt 40% tổng số hồ sơ TTHC của Cục phát sinh trong năm 2022; giải quyết và trả kết quả đúng thời hạn quy định 100% hồ sơ TTHC mà các doanh nghiệp, đơn vị, người dân; Tiếp tục hướng dẫn, tập huấn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc gửi và xử lý hồ sơ TTHC trực tuyến mức độ 4 theo quy định; thực hiện tốt quy định về một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo chỉ đạo của Bộ Y tế; các thủ tục hành chính liên quan đến cán bộ, công chức tại cơ quan như quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch, nâng lương, khen thưởng, kê khai tài sản thu nhập, đánh giá  công chức, viên chức, nghỉ hưu, thôi việc, BHXH, BHYT ... đều được thông báo công khai, minh bạch theo đúng quy định; tiếp nhận, xử lý, tổng hợp các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục theo quy định...

Trong cải cách tổ chức bộ máy, Cục tiếp tục tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục theo quy định tại Quyết định 1388/QĐ-BYT ngày 22/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế; tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, các Phòng thuộc Cục theo quy định tại Quyết định 36/QĐ-K2ĐT ngày 15/5/2018 của Cục trưởng Cục KHCN&ĐT; tham gia xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế trong nhiệm kỳ mới của Chính phủ (thay thế Nghị định số 75/2017/NĐ-CP); phối hợp xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục sau khi Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 75/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; bố trí, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Cục đảm bảo tinh gọn, giảm đầu mối, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với quy định về tinh giản biên chế và Nghị định của Chính phủ nhiệm kỳ mới (thay thế Nghị định số 75/2017/NĐ-CP) quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; thực hiện phân công nhiệm vụ cho công chức Cục theo Đề án vị trí việc làm, đúng thẩm quyền, hợp lý, khắc phục chồng chéo, trùng lắp, phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước về khoa học công nghệ và đào tạo trong tình hình mới, đảm bảo đúng nguyên tắc quy định tại Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu khóa XII: “Một người có thể đảm nhiệm nhiều việc, nhưng một việc chỉ do một tổ chức, một người chủ trì và chịu trách nhiệm chính”; tiến hành sửa đổi, bổ sung một số quy chế, quy định của Cục cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục mới ban hành (thay thế Quyết định 1388/QĐ-BYT) như Quy chế làm việc, Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Cục, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế Văn thư, lưu trữ...

Trong cải cách chế độ công vụ, tiếp tục triển khai Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ công chức” theo Quyết định 1557/QĐ-TTg ngày 18/6/2012  và Đề án Văn hóa công vụ quy định tại Quyết định 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ; rà soát, sửa đổi, bổ sung/thay thế trình Bộ trưởng phê duyệt, triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức sau khi Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của Cục (thay thế Quyết định 1388/QĐ-BYT); bố trí, sắp xếp công chức, viên chức theo đúng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức đã được Bộ trưởng phê duyệt. Phân công công việc hợp lý, phát huy năng lực chuyên môn của công chức, viên chức; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 205-QĐ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; thực hiện hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức theo quy định pháp luật, đáp ứng các tiêu chuẩn chức danh, khung năng lực vị trí việc làm và năng lực thực thi công vụ; từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả làm việc của đội ngũ công chức, viên chức, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; triển khai Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho công chức, viên chức theo chức năng, nhiệm vụ của Cục, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức do Bộ Y tế tổ chức về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, quản lý, kỹ năng soạn thảo văn bản, công tác văn phòng và đào tạo theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; hoàn thành việc rà soát công tác quy hoạch cán bộ; triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động của Cục theo đúng quy định pháp luật (như chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, khen thưởng…).

Trong cải cách tài chính công, Cục xây dựng dự toán kinh phí theo đúng quy định và đúng thời hạn. Năm 2022 không còn dư dự toán; phân bổ, cân đối ngân sách nhà nước và quản lý chi tiêu nguồn ngân sách nhà nước, tăng cường trách nhiệm của các đơn vị, nâng cao hiệu quả, thực hành tiết kiệm và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện tốt công tác thanh quyết toán hàng năm theo đúng quy định; từng bước thực hiện đổi mới, cải cách cơ chế cơ chế tài chính của Cục và của Trung tâm Hợp tác chuyên gia và Nhân lực y tế với nước ngoài theo hướng tự chủ về tài chính; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý tài chính công, sử dụng các phần mềm quản lý tài sản công và quản lý ngân sách nhà nước.

Trong xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, Cục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước và chỉ đạo, điều hành của Cục. Đặc biệt, 100% công chức, viên chức của Cục xử lý thành thạo các văn bản trên hệ thống văn bản điện tử mới (phiên bản 2.0) của Bộ Y tế (có tích hợp chữ ký số và phần mềm quản lý hồ sơ công việc); duy trì tỷ lệ 100% công chức sử dụng hộp thư điện tử công vụ ”moh” thường xuyên, có lộ trình hạn chế đến không sử dụng các email khác khi email công vụ ”moh” chạy tốt (không bị nghẽn mạng); tăng cường triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 4. Hạn chế tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC theo hình thức trực tiếp; duy trì và phát triển trang Web của Cục; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, cơ sở dữ liệu của Cục theo quy định; tiếp tục triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng của Cục theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Cập nhật, rà soát, sửa đổi, bổ sung (nếu có), công bố, đánh giá các quy trình đảm bảo phù hợp với thực tế và tiêu chuẩn ISO; tuân thủ đúng các quy trình theo quy định; tiếp tục triển khai các phần mềm BHXH, thuế, chữ ký số theo quy định