Một số nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Y tế trong tháng 4 năm 2021

26/11/2021 | 09:50 AM

 | 

 

          Trong cuộc họp báo cáo tổng kết hoạt động Quý I năm 2021, Bộ Y tế đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong tháng 4 và Quý 2 như sau:

Một là: Tiếp tục triển khai xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật: Dự án Luật, Nghị định, Thông tư thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.

Hai là: Tập trung chỉ đạo, giám sát chặt chẽ tình hình dịch COVID-19 và các dịch bệnh mùa Đông - Xuân để phòng, chống dịch kịp thời. Hoàn chỉnh Thông tư Hướng dẫn tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu phục vụ hoạt động kiểm dịch y tế tại cửa khẩu.

Ba là: Triển khai xây dựng Đề án nghiên cứu sản xuất vắc xin phòng COVID-19 sản xuất trong nước, Đề án nghiên cứu, sản xuất vắc xin thế hệ mới, tích hợp nhiều loại trong một. Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo kịp thời triển khai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 vắc xin Nanocovax, giai đoạn 1 vắc xin COVIVAC và các hoạt động khoa học công nghệ; triển khai đáp ứng hậu cần phòng, chống dịch COVID-19,  mua vắc xin phòng COVID-19.

Bốn là: Tiếp tục hướng dẫn các doanh nghiệp, đơn vị hoàn thiện Hồ sơ cấp phép, đăng ký lưu hành máy thở, sinh phẩm chẩn đoán SARS-CoV-2 phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; hậu kiểm thanh kiểm tra các đơn vị,
doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trang thiết bị y tế trên cả nước.

Năm là: Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các Đơn vị thực hiện thường xuyên Đề án khám chữa bệnh từ xa giai đoạn 2020-2025. Tiếp tục xây dựng chuẩn kết nối liên thông giữa 3 phần mềm: Bệnh án điện tử; Hồ sơ sức khoẻ điện tử; Quản lý xã, phường, thị trấn.

Sáu là: Xây dựng Chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2040. Phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ xây dựng Đề án “Nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức bộ máy, mạng lưới và cơ chế phối hợp liên ngành làm công tác dân số và phát triển các cấp".

Bảy là: Tiếp tục chủ động tham mưu, tổng hợp xây dựng các Báo cáo, văn bản chỉ đạo, điều hành chung của Bộ Y tế; đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ đột xuất và cấp bách được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. (449. 1)

Phòng KSTTHC, Văn phòng Bộ Y tế.Tin liên quan