MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ II VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ III/2022 TẠI SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ THỌ

19/08/2022 | 10:42 AM

 | 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ về cải cách hành chính, trong Quý II/2022, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã tích cực triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch và có một số kết quả. Cụ thể:

Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC, Sở đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo là 829 hồ sơ, trong đó số mới tiếp nhận 751( trực tuyến: 751, trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 0), số từ kỳ trước chuyển qua: 78); số lượng hồ sơ đã giải quyết: 527, trong đó giải quyết trước hạn: 527, đúng hạn: 0, quá hạn: 0; số lượng hồ sơ đang giải quyết: 302, trong đó, trong hạn: 302, quá hạn: 0.

Về triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, Sở tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Sở Y tế đã thường xuyên chỉ đạo và quan tâm đến hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, công dân có giao dịch thủ tục hành chính với Sở Y tế. Tính đến thời điểm hiện tại, Sở Y tế có 146/146 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Y tế được tổ chức giải quyết theo cơ chế một cửa (trong đó có 146/146 = 100% thủ tục hành chính được  tích hợp trên Hệ thống phần mềm một cửa điện tử tỉnh Phú Thọ, được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công của tỉnh theo hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4).

Về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, Sở đã tiến hành rà soát và lập danh mục 146/146 thủ tục hành chính đề xuất triển khai thực hiện theo hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố thực hiện. Hiện nay, có 146 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết thực hiện theo hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (trong đó có 91 thủ tục  thực hiện theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và 55 thủ tục thực hiện theo hình thức dịch vụ công mức độ 3); 100%  thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế được  tích hợp trên Hệ thống phần mềm một cửa điện tử tỉnh Phú Thọ và trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Về truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC, Sở tiếp tục thực hiện phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC và Kế hoạch cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Y tế; cập nhật thủ tục hành chính mới ban hành hoặc sửa đổi bổ sung; phản ánh sự đổi mới về nhiều mặt cũng như những tồn tại, hạn chế của công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chínhtrong lĩnh vực y tế; tuyên truyền đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh trong các đơn vị y tế; quyền và nghĩa vụ của công dân trong quá trình thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính; tuyên truyền về lợi ích của việc ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm dịch vụ hành chính công trực tuyến, bệnh án điện tử góp phần thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính và đẩy mạnh cải cách hành chính của Sở Y tế.

Trong nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC, Sở Y tế có 02 Sáng kiến cấp tỉnh đã hoàn thiện và trình Hội đồng khoa học cấp tỉnh xem xét công nhận.

Tính đến hết Quý II/2022, Sở Y tế đã chuyển 146/146 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế sang tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp tại trung tâm phục vụ HCC tỉnh Phú (trong đó có 91 thủ tục  thực hiện theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và 55 thủ tục thực hiện theo hình thức dịch vụ công mức độ 3), nhằm tạo điều kiện thuận lợi hết mức cho các tổ chức, cá nhân có giao dịch thủ tục hành chính với Sở Y tế;  việc triển khai Dịch vụ công trực tuyến, tích cực cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hoá, công khai, minh bạch đã góp phần đổi mới cách thức, quy trình giải quyết thủ tục hành chính; tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế đều được niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận hồ sơ và trên website của Sở Y tế.

Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách hành chính của sở trong Quý III/2022 là: Tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chuyên môn căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; tiến hành rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế để giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh, phát hiện, xử lý kịp thời những bất cập về thủ tục hành chính; thực hiện tốt việc niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế đã được công bố và bố trí nơi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, công dân tại trụ sở cơ quan; triển khai thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với các thủ tục hành chính của Sở Y tế tại trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh theo hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Nghiên cứu triển khai thực hiện việc lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử theo quy định của Chính phủ và UBND tỉnh.

 

 Tin liên quan