MỘT SỐ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN TRONG KẾ HOẠCH THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023 THEO ĐỊNH HƯỚNG CỦA BỘ NỘI VỤ

17/08/2023 | 09:55 AM

 | 

 

 

Công tác tuyên truyền đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính. Định hướng về hình thức tuyên truyền trong Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 do Bộ Nội vụ - cơ quan thường trực về cải cách hành chính của Chính phủ đưa ra nhấn mạnh vào 6 nội dung cơ bản là:

1. Thông qua các loại hình báo chí và huy động, sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, gồm: Các đài phát thanh, đài truyền hình và cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương, địa phương; các loại hình báo chí chuyên ngành, Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của các bộ, ngành, địa phương. Xây dựng các phóng sự, video clips, chuyên mục về cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin, truyền thông.

2. Phát hành Bản tin điện tử cải cách hành chính của Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ với số lượng 04 số/tháng, gửi tới Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và mở rộng đối tượng phục vụ của Bản tin và đăng tải trên Trang thông tin điện tử cải cách hành chính của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (http://caicachhanhchinh.gov.vn).

3. Thông qua việc phát hành tờ gấp, pa nô, áp phích liên quan đến cải cách hành chính, phù hợp với từng mục tiêu, yêu cầu, nội dung tuyên truyền, phổ biến đến từng nhóm đối tượng.

4. Thông qua hình thức tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

5. Đưa nội dung cải cách hành chính phù hợp vào công tác tuyển dụng công chức, viên chức và chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; các chương trình sân khấu, hài kịch; các cuộc thi tìm hiểu chính sách pháp luật.

6. Đưa nội dung thông tin về tình hình triển khai, kết quả cải cách hành chính nhà nước phù hợp vào chương trình họp báo định kỳ của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương. 

Phòng KTTTHC, Văn phòng BộTin liên quan