Kinh nghiệm của Mỹ trong cung ứng dịch vụ công phục vụ người dân

24/11/2021 | 09:47 AM

 | 

 

Với mạng lưới bưu chính rộng khắp trên đất nước Mỹ, Bưu chính Mỹ (USPS) được Chính phủ Mỹ sử dụng để cung ứng dịch vụ công phục vụ người dân khi người dân không có khả năng sử dụng Internet hoặc khi cần thực hiện dịch vụ công như: công chứng tài liệu, xác minh danh tính để phát hành thẻ lợi ích Chính phủ... Nhân viên USPS có thể xác minh thông tin đăng nhập, quét biểu mẫu và tài liệu khác, áp dụng chữ ký số và truyền thông tin đến các cơ quan liên quan thông qua kênh điện tử bảo mật. Các điểm phục vụ của USPS cung ứng tổng thể tích hợp các dịch vụ của nhiều cơ quan giúp Chính phủ giảm nhiều hoạt động trùng lặp, chồng chéo giữa các cơ quan khác nhau; cung cấp “một cửa” cho các dịch vụ của Chính phủ và nhờ vậy góp phần giúp Chính phủ tiết kiệm chi phí hoạt động.

Mặc dù hiện nay, việc sử dụng Internet tốc độ cao ngày càng tăng nhưng trên thực tế vẫn còn rất nhiều người Mỹ không thể tiếp cận với băng thông rộng để truy cập thông tin và sử dụng các dịch vụ công của Chính phủ. Các đối tượng này chủ yếu tập trung ở nông thôn và vùng sâu vùng xa. Do đó, USPS đã hỗ trợ Chính phủ Mỹ cung cấp các điểm truy cập thuận tiện tại các cộng đồng (266. 0.5). 

Phòng KSTTHC, Văn phòng Bộ Y tế.