Kết quả việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ

02/12/2021 | 09:55 AM

 | 

 

          Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp thuộc, trực thuộc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ được rà soát, sáp nhập theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, đảm bảo hoạt động hiệu quả, đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Số đơn vị sự nghiệp thuộc, trực thuộc Sở Y tế tính đến 31/5/2021 là 25 đơn vị, giảm 15 đơn vị so với thời điểm 30/4/2015. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở Y tế không đề xuất việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp thuộc, trực thuộc Sở Y tế.

          Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã tham mưu, xây dựng Đề án, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định thành lập các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên cơ sở sáp nhập, tổ chức lại các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn thuộc Trung tâm Y tế các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

          Trước diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế đã tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Bệnh viện Dã chiến điều trị COVID-19; quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc và điều động viên chức đến thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh viện Dã chiến điều trị COVID-19; Sở Y tế đã tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập đoàn cán bộ y tế của tỉnh tham gia hỗ trợ điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh (gồm 06 y bác sĩ chuyên ngành hồi sức tích cực); tại tỉnh Bắc Giang (gồm 84 bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ, kỹ thuật y).

          Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã thực hiện rà soát, tổng hợp, báo cáo: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết số 08/NQ-CP về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1875/UBND-KGVX ngày 10/5/2021; của Sở Nội vụ tại Văn bản số 492/SNV-TCCB&TCPCP ngày 13/5/2021; Báo cáo triển khai thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ theo yêu cầu của Sở Nội vụ tại Văn bản số 364/SNV-TCCB&TCPCP ngày 25/3/2021; Báo cáo triển khai thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1107/UBND-KGVX ngày 24/3/2021 (479. 1).

Phòng KSTTHC, Văn phòng Bộ Y tế.