Kết quả triển khai công tác cải cách thể chế 9 tháng đầu năm 2021 của Bộ Y tế

23/09/2021 | 10:05 AM

 | 

Thực hiện Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về y tế năm 2021 đã được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành tại Quyết định số 5625/QĐ-BYT ngày 31/12/2021, trong 9 tháng đầu năm các đơn vị của Bộ Y tế đã tập trung xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. Cụ thể, Bộ Y tế đã chủ trì xây dựng và trình ban hành Nghị quyết số 30/2021/NQ-QH15 của Quốc hội và Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 6/8/2021 của Chính phủ về một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19. Đây là nhiệm vụ đột xuất nhưng đã hoàn thành trong thời gian ngắn. Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

 

Bên cạnh đó, Bộ Y tế đã hoàn thành trình Chính phủ: Dự án Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi) (ngày 30/6/2021), Quyết định phê duyệt Đề án nghiên cứu phát triển vắc xin phòng COVID-19 (ngày 29/6/2021), Đề án đào tạo nhân lực y tế vùng khó khăn giai đoạn 2021-2030 (ngày 09/3/2021), Quyết định về một số chế độ chính sách cho cán bộ y tế cơ sở, y tế dự phòng; ban hành theo thẩm quyền 05 thông tư.

Hiện Bộ Y tế đang tiếp tục xây dựng các dự thảo văn bản theo kế hoạch.

Ngoài ra, Bộ Y tế đã thực hiện rà soát 49 VBQPPL và xử lý các kiến nghị của bộ, ngành, địa phương đối với các VBQPPL do Bộ Y tế chủ trì xây dựng, ban hành. Thực hiện kiểm tra 50 VBQPPL do Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương ban hành theo thẩm quyền. Ban hành văn bản gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tổ chức tự kiểm tra và xử lý các VBQPPL do cơ quan ban hành theo thẩm quyền.

Thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.  (419 . 1)

Phòng Kiểm soát TTHC