Kết quả triển khai công tác cải cách tài chính công

25/09/2021 | 10:07 AM

 | 

Trong năm 2021, Bộ Y tế đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Nghị quyết về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID 19. Trình Chính Phủ dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số chế độ quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 và Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021. Hoàn thiện Nghị định của Chính phủ quy định về vay vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết, thuê tài sản, thuê đơn vị cung ứng dịch vụ đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế - dân số.

 

Ngoài ra, Bộ Y tế đã ban hành định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2; Hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm Covid-19; Hướng dẫn các địa phương, đơn vị, y tế bộ ngành, Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam một số nội dung quy định tại Nghị quyết số 48/NQ-CP và Nghị quyết số 58/NQ-CP của Chính phủ về chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19; Hướng dẫn chế độ chi cho cán bộ y tế, tình nguyện viên đi hỗ trợ các tỉnh chống dịch Covid-19; Phê duyệt nội dung chi và dự toán của các nhiệm vụ cấp Bộ giao cho các đơn vị trực thuộc.

          Ban hành Quyết định điều chỉnh giao dự toán NSNN năm 2021 cho các đơn vị; Quyết định đóng Dự án WHO tài khóa 2014-2015; Quyết định phê duyệt kế hoạch tài chính, kế hoạch thực hiện cho các đơn vị, chương trình, dự án; Quyết định phê duyệt kế hoạch tổng thể theo Nghị định 56 cho các chương trình, dự án. Thẩm định Dự án mua sắm trang thiết bị từ nguồn NSNN không giao thường xuyên; Xây dựng phiên bản thứ nhất DRG cho Việt Nam dựa trên dữ liệu lịch sử toàn quốc 3 năm (2018 -2020).

          Đôn đốc công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế kết quả trúng thầu trang thiết bị, vật tư y tế để các đơn vị tra cứu và tăng cường minh bạch trong công tác đấu thầu. Nghiêm túc thực hiện lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng. (419 .1)

Phòng Kiểm soát TTHC