Kết quả thực hiện tinh giản biên chế và công tác xây dựng cơ cấu đội ngũ công chức, viên chức của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ

03/12/2021 | 09:56 AM

 | 

 

          Sở Y tế tỉnh Phú Thọ và các đơn vị thuộc, trực thuộc trong 06 tháng đầu năm 2021 đã làm tốt công tác phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nội dung các văn bản về chính sách tinh giản biên chế. Sở Y tế đã có Văn bản số 1391/SYT-TCCB ngày 24/9/2015 hướng dẫn các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế; yêu cầu các đơn vị xây dựng đề án tinh giản biên chế theo quy định. Đến nay qua theo dõi và theo báo cáo của các đơn vị, 100% các phòng, đơn vị trực thuộc Sở đã triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung các văn bản về chính sách tinh giản biên chế. Sở Y tế đã xây dựng Đề án số 364/ĐA-SYT ngày 11/3/2016 báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP giai đoạn 2015-2021 (đảm bảo thời gian và chất lượng theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ). Sở Y tế đã tổng hợp, đề nghị và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thực hiện chính sách tinh giản biên chế 121 công chức, viên chức với tổng số tiền trợ cấp từ ngân sách là 12.594.207.903 đồng. Trong kỳ báo cáo đã tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ thẩm định) giải quyết chế độ tinh giản biên chế đối với 12 viên chức đủ điều kiện thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi.

          Công tác xây dựng cơ cấu đội ngũ công chức, viên chức: Sở Y tế đã tập trung hướng dẫn các đơn vị rà soát, xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; tổng hợp, xây dựng bộ chỉ số nhân lực trong Đề án tổng thể nâng cao năng lực ngành y tế giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Chỉ đạo các đơn vị thuộc hệ khám chữa bệnh xây dựng Đề án vị trí việc làm theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa giai đoạn 2021-2025; đã thẩm định, phê duyệt Đề án vị trí việc làm theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa giai đoạn 2021-2025 đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Yên Lập.

          Phối hợp với Đoàn kiểm tra Sở Nội vụ thực hiện kiểm tra công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa tại các đơn vị khám, chữa bệnh.

Lãnh đạo Sở Y tế luôn quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức được đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng trong 06 tháng đầu năm 2021 như sau: cử 01 viên chức đi học cao học; cử 74 người đi dự thi chuyên khoa I, 18 người đi dự thi chuyên khoa II, 16 người đi học cao học; Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho 03 công chức; Bồi dưỡng 01 người theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng cho 03 người; Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính cho 01 người; Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng cho 15 người và Bồi dưỡng Trung cấp lý luận chính trị cho 14 người.

Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo đều ý thức được trách nhiệm, luôn phấn đấu hoàn thành tốt những nội dung được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, hiệu quả công tác được nâng lên, đáp ứng tốt hơn với nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân (682. 1.5).

Phòng KSTTHC, Văn phòng Bộ Y tế.