Hoàn thiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức

14/12/2021 | 10:06 AM

 | 

 

Trong thời gian qua, Bộ Y tế đã khẩn trương xây dựng và ban hành các văn bản về công tác cán bộ đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ giữa các quy định, quy chế, hướng dẫn về công tác tổ chức cán bộ của Đảng và Nhà nước như: Thông tư số 06/2021/TT-BYT ngày 06/6/2021 quy định về tiêu chuẩn, điều kiện thi, xét thăng hạng và nội dung, hình thức, việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế; Thông tư số 05/2021/TT-BYT ngày 05/5/2021 quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở khám, chữa bệnh công lập; Quyết định số 1669/QĐ-BYT ngày 25/3/2021 về hướng dẫn thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý trong các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ...

          Thực hiện Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2969/QĐ-BYT quy định về tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị sự nghiệp của Bộ Y tế thay thế Quyết định số 4286/QĐ-BYT ngày 04/7/2018.Thực hiện Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, Bộ Y tế đã xây dựng dự thảo Quyết định quy định về tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị thuộc Bộ Y tế thay thế Quyết định 4288/QĐ-BYT ngày 04/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Thực hiện Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, Bộ Y tế tổ chức tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện các Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, làm cơ sở cho việc xây dựng và ban hành mới các Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành y tế cho phù hợp với quy định hiện hành.Tổ chức thẩm định và trình lãnh đạo Bộ phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Cục An toàn thực phẩm, Viện Chiến lược & Chính sách y tế, Tạp chí Y Dược học. Hoàn thiện Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thay thế Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp tối thiểu trong các cơ sở y tế nhà nước, dự kiến ban hành trong tháng 6/2021; Hoàn thiện và xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức kỹ thuật thiết bị y tế.Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập và xây dựng Thông tư quy định xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế.Xây dựng dự thảo, xin ý kiến các địa phương, đơn vị vào dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần.Ban hành văn bản theo thẩm quyền hướng dẫn các đơn vị thực hiện tuyển dụng viên chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. Xây dựng quy trình ISO trong thi tuyển, xét tuyển viên chức làm căn cứ cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ tuyển dụng thống nhất theo quy định. Hướng dẫn tiếp nhận viên chức từ đơn vị sự nghiệp khác chuyển đến do đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ thực hiện. Phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức của Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh, Viện kiểm nghiệm thuốc Tp. Hồ Chí Minh; phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Viện Dược liệu và Trường Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương. (791 . 2)