Hệ thống theo dõi nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

13/11/2021 | 09:46 AM

 | 

 

Tiếp tục cập nhật, tổng hợp báo cáo các nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Y tế giao. Từ đầu năm 2021 đến nay, Bộ Y tế được giao 27 nhiệm vụ, trong đó: đã hoàn thành: 06 nhiệm vụ; đang triển khai: 20 nhiệm vụ; quá hạn: 01 nhiệm vụ (“Báo cáo kết quả thực hiện Đề án tự chủ Bệnh viện Bạch Mai theo Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 19/5/2020 của Chính phủ” (100. 0.5).

Phòng KSTTHC, Văn phòng Bộ Y tế.