Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Y tế đảm bảo đúng theo kế hoạch

02/11/2021 | 09:39 AM

 | 

 

          Triển khai Quyết định số 5625/QĐ-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2021, các Vụ, Cục của Bộ Y tế đã tích cực tổ chức xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch. Tính đến ngày 01/03/2021, Bộ Y tế đã ban hành 02 Thông tư: Thông tư số 01/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số; Thông tư số 02/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số. Tham gia góp ý 02 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị và Bộ, ngành gửi đến (176. 0.5).

Phòng KSTTHC, Văn phòng Bộ Y tế.