Công tác xây dựng, triển khai kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại Sở Y tế tỉnh Phú Thọ

02/12/2021 | 09:54 AM

 | 

 

Căn cứ vào Kế hoạch số 344/KH-UBND ngày 27/01/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021, Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 312/KH-SYT ngày 04/02/2021 về việc phổ biến giáo dục pháp luật của ngành Y tế năm 2021. Căn cứ vào Kế hoạch này, các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2021 do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp nên Sở Y tế chưa tổ chức mở lớp tập huấn cho các cán bộ, công chức, viên chức y tế.

Trong thời gian tới, Sở Y tế chủ trương tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật đến toàn thể cán bộ, viên chức ngành y tế các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực y tế như Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Dược; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12; Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá; Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm; Luật Phòng chống tham nhũng; Luật Tiếp công dân; Luật Tố cáo; Luật Khiếu nại; Luật An toàn thực phẩm… và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành. Thống kê những văn bản cần sửa đổi, bổ sung thay thế bãi bỏ để phù hợp với Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (302. 1).

Phòng KSTTHC, Văn phòng Bộ Y tế