Công tác thanh tra Bộ Y tế tháng 3 năm 2021

28/11/2021 | 09:51 AM

 | 

 

Trong tháng 3 năm 2021, Bộ Y tế nhận được 41 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân thuộc các lĩnh vực liên quan đến y tế (20 đơn đề nghị/phản ánh, 08 đơn khiếu nại, 13 đơn tố cáo). Nội dung khiếu nại/phản ánh về công tác khám, chữa bệnh (19 đơn), hành chính và phòng chống tham nhũng (20 đơn), dược (02 đơn). Không có đơn thư thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế; 20 đơn thuộc thẩm quyền của địa phương, Bộ, ngành khác; lưu 21 đơn.

          Bộ đã ban hành Kế hoạch sửa đổi, bổ sung Kế hoạch số 148/KH-BYT ngày 09/02/2021 của Bộ Y tế về việc kê khai và công khai Bản kê khai tài sản thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức năm 2021; Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021của Bộ Y tế; Kế hoạch về công tác đấu
tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021. (183. 0.5)

Phòng KSTTHC, Văn phòng Bộ Y tế