Công tác cải cách tài chính công của Bộ Y tế

08/11/2021 | 09:44 AM

 | 

 

Để tăng cường đầu tư, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, huy động toàn xã hội chăm lo phát triển y tế. Bộ Y tế đang hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về vay vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết, thuê tài sản, thuê đơn vị cung ứng dịch vụ đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế - dân số. Thực hiện đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghệp công lập. Thực hiện cơ chế tự chủ đối với cơ quan hành chính. Bộ Y tế đã có công văn số 931/BYT-KH-TC ngày 09/02/2021 gửi Bộ Tài chính báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ.

Về thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bộ Tài chính Báo cáo thực hiện công tác tự chủ tài chính theo Nghị định 43/NĐ-CP và hoạt động liên doanh, liên kết, xã hội hóa đầu tư trang thiết bị y tế; thẩm định phương án tự chủ theo Nghị định số 43 giai đoạn 2020-2022 của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ, báo cáo phương án phân bổ dự toán chi sự nghiệp năm 2021; phân loại tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Y tế; góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có quy định một số cơ chế có tính chất đặc thù của đơn vị sự nghiệp y tế công lập. Bộ Tài chính đã thống nhất chuyển 02 đơn vị sự nghiệp từ nhóm tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên sang nhóm tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên: Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng do mức tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên trên 100% (380. 1).

Phòng KSTTHC, Văn phòng Bộ Y tế.