Các nội dung liên quan đến công tác chính trị, tư tưởng của công chức, viên chức tại Quyết định số 2948/QĐ-BYT ngày 15 tháng 6 năm 2021 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế giai đoạn 2021-2026

10/12/2021 | 10:04 AM

 | 

 

Theo Kế hoạch được ban hành, các nội dung liên quan đến công tác chính trị, tư tưởng của công chức, viên chức bao gồm Chủ nghĩa Mác - Lê Nin; tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối quan điểm của Đảng; các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp uỷ Đảng; Quy tắc ứng xử, kỹ năng giao tiếp, ứng xử của công công chức, viên chức y tế (Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế), đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp ngành Y tế (Quyết định số 2088/QĐ-BYT ngày 06/11/1996 về việc ban hành “Quy định về y đức” tiêu chuẩn đạo đức của người làm công tác y tế 12 điều y đức); những nội dung trong Kế hoạch số 503/KH-BYT ngày 16/5/2019 triển khai hiện Quyết định 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ.

Nghiên cứu, học tập lịch sử hình thành, phát triển, truyền thống cách mạng của Đảng, của đất nước; nghiên cứu, biên soạn tài liệu về lịch sử truyền thống vẻ vang của ngành Y tế; lòng tự hào, yêu ngành, yêu nghề của công chức, viên chức; Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành Y tế, Điều răn dạy của Danh y Hải thượng Lãn Ông (8 tội người thầy thuốc cần tránh, 9 điều Y huấn cách ngôn), Lời thề Hyppocrates…; về tấm gương sáng tạo, vượt qua khó khăn, sẵn sàng hy sinh của đội ngũ cán bộ y tế trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay (360. 1).

Phòng KSTTHC, Văn phòng Bộ Y tế