Các nhiệm vụ trọng tâm triển khai công tác cải cách hành chính của Bộ Y tế trong Quý IV năm 2021

30/09/2021 | 10:07 AM

 | 

Trên cơ sở tổng kết những nhiệm vụ đã hoàn thành trong 9 tháng năm 2021, báo cáo Công tác cải cách hành chính của Bộ Y tế trong Quý III năm 2021 đã nêu những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung hoàn thành như: xây dựng và ban hành các báo cáo năm 2021 và kế hoạch năm 2022 đối với công tác CCHC và từng lĩnh vực thuộc công tác CCHC theo đúng thời hạn quy định (về công tác pháp chế; về kiểm soát thủ tục hành chính; về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; về kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, tuyên truyền cải cách hành chính, về công tác thanh tra, về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật,…, về ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015,…).

 

Tiếp tục hoàn thiện và ban hành Thông tư hướng dẫn Danh mục khung vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập (thay thế Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV). Tiếp tục xây dựng Đề án sắp xếp lại các bệnh viện trực thuộc Bộ theo hướng chuyển dần về địa phương quản lý; Đề án thành lập CDC TW; Hoàn thiện dự thảo để ban hành Thông tư của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế thuộc UBND cấp tỉnh và Phòng Y tế thuộc UBND cấp huyện; Xây dựng Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sở y tế thuộc UBND tỉnh/TP trực thuộc TW và phòng y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh/TP thuộc TP trực thuộc TW; Xây dựng dự thảo, xin ý kiến các địa phương, đơn vị về dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần. Hiện đang tổng hợp các ý kiến góp ý.

Tổ chức thực hiện, hướng dẫn các đơn vị thực hiện các văn bản về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, chế độ chính sách,... đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

        Tiếp tục thực hiện và tập trung hoàn thành xây dựng, rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật về y tế theo đúng tiến độ đã đề ra.

        Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Xây dựng văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho lĩnh vực giáo dục đào tạo khối ngành sức khỏe của các cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ. Tiếp tục hoàn thiện Nghị định của Chính phủ quy định về vay vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết, thuê tài sản, thuê đơn vị cung ứng dịch vụ đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế - dân số. Tiếp tục chuẩn bị và đảm bảo công tác hậu cần phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Thực hiện các nội dung liên quan đến công tác quyết toán,…

        Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày
27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ
chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của Bộ Y tế. Hoàn thành hợp nhất Cổng dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử của Bộ Y tế thành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC. Nghiên cứu, tham mưu triển khai Đề án phân cấp trong giải quyết TTHC của Văn phòng Chính phủ. Tổ chức Hội nghị xin ý kiến dự thảo Báo cáo rà soát TTHC lĩnh vực Phòng chống HIV/AIDS và dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC lĩnh vực
Phòng chống HIV/AIDS,… Tổ chức thực hiện, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính theo đúng kế hoạch./. (798. 1.5)

Phòng Kiểm soát TTHC