Bộ Y tế tích cực đẩy mạnh công tác truyền thông cải cách hành chính

05/10/2021 | 10:13 AM

 | 

Thực hiện Kế hoạch số 2045/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác thông tin, truyền thông cải cách hành chính năm 2021, thời gian vừa qua các đơn vị của Bộ Y tế đã tập trung triển khai các hoạt động phổ biến, cập nhật thông tin về cải cách hành chính của Cơ quan Bộ Y tế thông qua bảng tin, hệ thống thư điện tử nội bộ cũng như các văn bản. Phối hợp với các cơ quan báo chí trung ương để tuyên truyền về kết quả triển khai cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính của ngành Y tế năm 2021 bằng nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn người đọc.

 

Đồng thời, Bộ Y tế đã thu thập thông tin, viết và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ tuyên truyền gần 150 tin, bài về kết quả triển khai công tác cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng của Chính phủ, Bộ Y tế, các Bộ ngành và địa phương như: Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 06/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020 (Đề án 896); Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (Đề án 468).

Đặc biệt, ngày 13/8/2021 Bộ Y tế nhận được Công văn số 5529/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc kết quả khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính xuất nhập khẩu năm 2020 do VCCI thực hiện. Kết quả khảo sát năm 2020 cho thấy cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận những chuyển biến tích cực và đánh giá cao kết quả cải cách thủ tục xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp của Bộ Y tế. Bên cạnh việc ban hành văn bản chỉ đạo các Vụ, Cục chuyên môn của Bộ Y tế nghiên cứu và đề xuất giải pháp xử lý các đề xuất, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp được nêu trong Báo cáo, Bộ Y tế đã gửi thông tin cho các cơ quan báo chí để tuyên truyền và viết tin bài đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế.

Ngoài ra, Bộ Y tế đã có ang kiến tổng hợp, xây dựng và xuất bản 02 cuốn sách làm tài liệu tham khảo cho người dân, doanh nghiệp và cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Y tế.: “Hỏi – Đáp những vấn đề thường gặp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Y tế”; “Cẩm nang hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính ngành Y tế” làm tài liệu tham khảo cho người dân, doanh nghiệp và cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trong quá trình triển khai nhiệm vụ. (556. 1)

Phòng Kiểm soát TTHC