Bộ Y tế thành lập Tổ công tác đặt biệt về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

20/09/2021 | 10:02 AM

 | 

 

Ngày 25/10/2021, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã ký ban hành Quyết định số 4923/QĐ-BYT về việc thành lập Tổ công tác đặt biệt của Bộ Y tế về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 do Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên làm Tổ trưởng. Tổ phó thường trực là Lãnh đạo Vụ Kế - Tài chính cùng 02 Tổ phó là Lãnh đạo Vụ Pháp Chế và Lãnh đạo Văn phòng Bộ. Thành viên Tổ công tác là Lãnh đạo các Vụ, Cục chuyên môn của Bộ Y tế. Tổ công tác do Bộ trưởng Bộ Y tế thành lập, hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời, Tổ công tác có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, cần phối hợp giữa các đơn vị của Bộ Y tế trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Theo đó, Tổ công tác có nhiệm vụ như: tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan, tích cực nắm, trao đổi, tiếp cận thông tin và kịp thời báo cáo Bộ trưởng các giải pháp trong chỉ đạo, điều hành; chủ trì nghiên cứu, xây dựng hoặc đề xuất điều chỉnh cơ chế, chính sách cho phù hợp với tình hình dịch Covid – 19 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, kịp thời xử lý các kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp; chủ động rà soát, cắt bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, không tạo ra “giấy phép con” làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; tổ chức tham vấn, đối thoại với các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp để có những giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc bất cập.

Bên cạnh đó, Tổ công tác được phân công nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc quá trình giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân thuộc thẩm quyền của các Vụ, Cục; kịp thời báo cáo Bộ trưởng biểu dương khen thưởng những cá nhân, tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ và phê bình, kỷ luật những cá nhân, tổ chức không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Định kỳ hàng tháng hoặc khi cần thiết, Tổ công tác kịp thời tổng hợp tình hình giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân theo thẩm quyền của Bộ, đề xuất phương án giải quyết vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền (nếu có), báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./. (547 . 1)

Phòng Kiểm soát TTHC