Bộ Y tế tham quan học tập mô hình Bộ phận Một cửa tại Bộ Tài nguyên và Môi trường

20/09/2021 | 10:04 AM

 | 

 

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, buổi sáng ngày 21/10/2021 Văn phòng Bộ Y tế đã tổ chức Đoàn công tác đến tham quan, trao đổi kinh nghiệm trong triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Tài nguyên và Môi trường do Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Bộ Y tế làm trưởng đoàn.

Một số hình ành Bộ phận Một cửa tại Bộ tài Nguyên và Môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường là một trong những bộ, ngành, cơ quan Trung ương đầu tiên, tiên phong trong việc chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện và xây dựng “Đề án kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo cơ chế một cửa”. Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường được thành lập trên cơ sở tổ chức lại các Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các Tổng cục: Quản lý đất đai, Môi trường; các Cục: Quản lý tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu và Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia.

Ngày 26 tháng 6 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1399/QĐ-BTNMT về việc kiện toàn Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tổ chức hoạt động của Văn phòng Một cửa của Bộ được tổ chức theo hướng tập trung, thống nhất đầu mối thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thong đối với toàn bộ TTHC thuộc các lĩnh vực do Bộ quản lý. Các trình tự, thủ tục tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại văn phòng Một cửa của Bộ được thực hiện theo quy định cụ thể tại Quy chế Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường được phê duyệt tại Quyết định số 1868/QĐ-BTNMT ngày 24/8/2020. (453 . 1)

Một số hình ành Bộ phận Một cửa tại Bộ tài Nguyên và Môi trường

Phòng Kiểm soát TTHC