Bộ Y tế báo cáo kết quả thực hiệnNghị quyết số 75/NQ-CP ngày 14/7/2021 của Chính phủ

03/10/2021 | 10:11 AM

 | 

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 14/7/2021, trong thời gian qua Bộ Y tế đã tập trung triển khai các nhiệm vụ với một số kết quả nổi bật. Trước hết, về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế rất sát sao, kịp thời các đơn vị thuộc Bộ tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ đảm bảo tiến độ và chất lượng tại các buổi họp giao ban Bộ, họp chuyên đề và các văn bản chỉ đạo. Đặc biệt, ngày 30/7/2021 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, đổi mới nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Y tế.

 

           Về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, trong 06 tháng đầu năm 2021, Bộ Y tế ban hành 01 văn bản quy phạm pháp luật có quy định sửa đổi, bãi bỏ một số văn bản QPPL có TTHC; thực hiện rà soát, đánh giá và trình Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành 06 Quyết định công bố sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các TTHC thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế. Cụ thể: Công bố mới: 04 TTHC; Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế: 02 TTHC; Bãi bỏ: 06 TTHC. Tổ chức cập nhật các Quyết định công bố lên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC đầy đủ và đúng thời gian theo quy định. Tiếp tục tổ chức rà soát, chuẩn hóa danh mục, nội dung TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC. Tính đến ngày 14/06/2021, Bộ Y tế đang công khai 525 TTHC, giảm 85 TTHC so với năm 2020. Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên Cổng Dịch vụ công Bộ Y tế theo đúng quy định, trong đó công khai số hồ sơ đã giải quyết, số hồ sơ giải quyết đúng hạn và số hồ sơ đang giải quyết. Lãnh đạo Bộ chỉ đạo các đơn vị của Bộ Y tế triển khai nhiều giải pháp để giảm tối đa tỷ lệ hồ sơ bị quá hạn. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng chỉ đạo các Đơn vị thực hiện nghiêm việc gửi thư xin lỗi cho các tổ chức, cá nhân nếu hồ sơ bị quá hạn.

Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC: Qua theo dõi, tổng hợp Báo cáo kết quả giải quyết TTHC tại Bộ Y tế trong 6 tháng đầu năm 2021, số hồ sơ đã giải quyết đúng hạn đã đạt tỷ lệ gần 97%. Đây là một kết quả rất cố gắng của Bộ Y tế bởi so với các Bộ, ngành khác thì Bộ Y tế có số lượng TTHC nhiều, công việc chuyên môn phục vụ phòng chống dịch phải tập trung nhưng các Vụ, Cục vẫn bố trí nhân lực để giải quyết hồ sơ của cá nhân/doanh nghiệp đảm bảo thời hạn quy định.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế đã tổ chức tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Bộ Y tế tiếp tục thực hiện công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân và doanh nghiệp đối với các quy định hành chính trên trang chủ của Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế và được niêm yết tại nơi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính của các đơn vị. Tiếp tục tổ chức tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân đến đường dây nóng và các câu hỏi người dân gửi trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Các ý kiến phản ánh của người dân đều được chuyển đến các cơ quan chức năng trả lời trả lời theo đúng thẩm quyền.

Thực hiện yêu cầu của Chính phủ, Bộ Y tế đã tạo tài khoản, phân quyền, hướng dẫn các thao tác cho các cán bộ đầu mối xử lý phản ánh kiến nghị của các Vụ, Cục xử lý các phản ảnh kiến nghị trên phần mềm Hệ thống phản ánh kiến nghị do Văn phòng Chính phủ xây dựng (https://pakn.dichvucong.gov.vn/web/).

Tính từ 01/01/2021 đến 12/08/2021 Bộ Y tế đã tiếp nhận tổng hợp 120 phản ánh kiến nghị của các cá nhân, tổ chức về các quy định chính sách, thủ tục hành chính và các vướng mắc khác. Bộ Y tế đã thực hiện quy trình xin ý kiến các đơn vị chuyên môn, tổng hợp và gửi nội dung trả lời các kiến nghị đúng thời hạn yêu cầu của Chính phủ. (857 . 2)

Phòng Kiểm soát TTHC