Bộ Y tế ban hành Kế hoạch số hoá hồ sơ, giấy tờ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Y tế

02/10/2021 | 10:10 AM

 | 

 

Thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Quyết định số 2594/QĐ-BYT ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng  Bộ Y tế ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Y tế, ngày 16/8/2021 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3902/QĐ-BYT về việc ban hành Kế hoạch số hoá hồ sơ, giấy tờ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Y tế.

Theo đó, mục tiêu của việc số hoá hồ sơ, giấy tờ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực nhằm gắn số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính với quá trình tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa tạo cơ sở hình thành dữ liệu sống, đủ và chính xác; nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số; đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, thay đổi cách thức quản trị hành chính từ truyền thống dang hiện đại, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số, thúc đẩy phát triển kinh tế số.

Để đạt được các yêu cầu nêu trên, Quyết định số 3902/QĐ-BYT về việc ban hành Kế hoạch số hoá hồ sơ, giấy tờ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Y tế cũng đã giao trách nhiệm cụ thể cho từng Vụ, Cục với mục tiêu đến cuối năm 2021 Bộ Y tế hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực đạt tối thiểu 40% đối với kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. (457 . 1)

Phòng Kiểm soát TTHC