45 thủ tục và 3 yêu cầu, điều kiện trong lĩnh vực kinh doanh dược và kinh doanh mỹ phẩm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt, giảm

16/10/2021 | 10:16 AM

 | 

 

Trong Quyết định số 1661/QĐ-TTg ngày 4/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng của Bộ Y tế, 45 thủ tục và 3 yêu cầu, điều kiện trong lĩnh vực kinh doanh dược và kinh doanh mỹ phẩm được phê duyệt phương án cắt giảm. Trong 45 thủ tục và 3 yêu cầu, điều kiện đó thì lĩnh vực kinh doanh dược là chủ yếu với 41 thủ tục và 3 yêu cầu, điều kiện được phê duyệt phương án cắt, giảm; lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm có 04 thủ tục.

Đối với lĩnh vực kinh doanh dược, lộ trình thực hiện chủ yếu trong giai đoạn 2022-2023 và giai đoạn 2022-2025. Để thực hiện được phương án cắt, giảm thủ tục và yêu cầu điều kiện lĩnh vực này thì việc xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản hoặc có các kiến nghị đã được đưa ra. Theo phương án được duyệt thì các văn bản pháp luật được kiến nghị thực thi gồm: sửa đổi, bổ sung Luật Dược; sửa đổi, bổ sung Nghị định số 54/2017/NĐ-CP; sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2018/TT-BYT; kiến nghị xây dựng Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế và thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4.

Trong lĩnh vực sản xuất mỹ phẩm, 4 thủ tục được phê duyệt bãi bỏ gồm: cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm; cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm; cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT và cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo. Lý do bãi bỏ các thủ tục này là do thủ tục thứ nhất là cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm đã được đề nghị bãi bỏ nên 3 thủ tục liên quan này cũng được bãi bỏ theo. Lộ trình bãi bỏ các thủ tục này thực hiện trong giai đoạn từ 2022 đến 2025 và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP và Thông tư số 09/2015/TT-BYT được kiến nghị sửa đổi để bãi bỏ các thủ tục này. (453. 1).

Phòng Kiểm soát TTHC