Đẩy mạnh việc tổ chức sắp xếp, kiện toàn tổ chức của Bộ Y tế

03/11/2021 | 09:41 AM

 | 

 

Thực hiện Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, Bộ Y tế đang thực hiện rà soát, tổ chức sắp xếp lại tổ chức bộ máy và số lượng cấp phó các đơn vị thuộc Bộ bảo đảm đúng các tiêu chí theo quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP.

Thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch số 61/KH-BYT ngày 20/01/2021 đề nghị các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức. Kiên quyết giảm và không thành lập mới các tổ chức trung gian; giải thể hoặc sắp xếp lại tổ chức hoạt động không hiệu quả, thực hiện trong quý I/2021.

Thực hiện công văn số 10957/VPCP-KGVX ngày 29/12/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc đề nghị Bộ Y tế tiếp tục xin ý kiến các cơ quan

liên quan về đề án thí điểm tự chủ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế đã có văn bản số 41/BYT-TCCB ngày 05/01/2021 xin ý kiến các Bộ ngành liên quan. Hiện Bộ Y tế đang hoàn thiện Tờ trình và dự thảo

Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm tự chủ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Đề án thí điểm tự chủ của Bệnh viện Chợ Rẫy giai đoạn 2021-2022.

Xây dựng Đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tổ chức xây dựng Thông tư hướng dẫn Khung danh mục vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp; Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư hướng dẫn xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế. Dự kiến ban hành trong năm 2021.

Đôn đốc kiện toàn hệ thống y tế dự phòng từ Trung ương theo Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017, xây dựng Đề cương đề án thành lập Trung tâm

Kiểm soát bệnh tật Trung ương, vùng và sắp xếp tinh gọn hệ thống tổ chức các

đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực y tế dự phòng ở tuyến Trung ương; nghiên cứu

xây dựng Đề án thành lập Cơ quan Quản lý thuốc và thực phẩm (FDA) tuyến

Trung ương trên cơ sở sáp nhập các đơn vị hoạt động về lĩnh vực kiểm nghiệm

3 dược, mỹ phẩm, an toàn thực phẩm. Xây dựng Đề án sắp xếp lại các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế. Bộ Y tế đang xây dựng tiêu chí bệnh viện đầu ngành (tuyến cuối) tiến tới Bộ Y tế chỉ quản lý các bệnh viện đầu ngành, các bệnh viện trực thuộc khác chuyển về địa phương quản lý. Tổng số các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế hiện nay là 81 đơn vị (giảm 01 đơn vị so với năm 2019) gồm: 34 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa và Viện có gường bệnh; 11 viện thuộc khối y tế dự phòng; 11 trường đại học, học viện; 02 trường cao đẳng; 08 viện giám định, kiểm định, kiểm nghiệm; 04 viện về trang thiết bị y tế, dược, vắc xin và sinh phẩm y tế; 01 Viện Chiến lược và chính sách y tế; 05 trung tâm giám định pháp y tâm thần; 01 Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe Trung ương; 01 Trung tâm Điều phối ghép bộ phận cơ thể người; 01 Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia; 01 Báo Sức khỏe và đời sống; 01 tạp chí; 01 Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế (805. 2).

Phòng KSTTHC, Văn phòng Bộ Y tế