Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

09/12/2021 | 10:03 AM

 | 

 

Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đổi mới nội dung, thông tin, tuyên truyền, củng cố niềm tin của đảng viên, công chức, viên chức ngành Y tế đối với Đảng, Nhà nước, với chế độ và đối với Ngành.

Phối hợp với các cơ quan có liên quan từ Trung ương đến địa phương như Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, các cơ quan thông tin, báo chí, các hội quần chúng để có các hình thức chia sẻ, cung cấp thông tin chính thống, công bố những thông tin tích cực, có ích, những gương người tốt, việc tốt, những thành tích mà ngành Y tế, đơn vị đạt được cũng như những giải pháp cho các vấn đề mới, nóng gắn liền với quá trình đổi mới phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước, của ngành Y tế và đơn vị; nhất là với những vấn đề bức xúc của công chức, viên chức và của người dân liên quan đến ngành Y tế.

 Triển khai thực hiện Quyết định 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch hoạt động của đơn vị, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm.

Tích cực phản bác, phê phán những quan điểm sai trái, những thông tin trái chiều, những thông tin sai sự thật về hoạt động của Đảng, Nhà nước, ngành Y tế cũng như của từng đơn vị. Phổ biến, giáo dục cho công chức, viên chức trong các đơn vị ngành Y tế nhận thức những nội dung thông tin xấu, độc trên hệ thống mạng xã hội, không bình luận (comment), thích (like), chia sẻ (share) những nội dung thông tin không chính thống, những thông tin chưa chính xác, thông tin chưa được kiểm chứng gây ảnh hưởng không tốt trong dư luận công chức, viên chức ngành Y tế và nhân dân (420. 1).

Phòng KSTTHC, Văn phòng Bộ Y tế.